Kim jesteśmy?

Jesteśmy biurem inżynierskim.

Zajmujemy się nadzorowaniem robót oraz projektowaniem obiektów budowlanych o szerokim wachlarzu tematycznym.

Oferujemy kompleksową obsługę procesu budowlanego „od A-Z”.

Rozpoczynając od koncepcji, poprzez wszelkie niezbędne uzgodnienia związane z przedsięwzięciem budowlanym, a kończąc na uzyskaniu pozwolenia na budowę i etapie realizacji, w którym uczestniczymy pełniąc nadzór na budowie.

Zapraszamy do współpracy!

Co możemy zaoferować

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE REALIZACJĘ INWESTYCJI

BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO

INSTALACJI BUDOWLANYCH

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

NADZÓR NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH

OFERUJEMY RÓWNIEŻ

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE REALIZACJĘ INWESTYCJI

pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz innych decyzji potrzebnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,

doradztwo inwestycyjne, techniczne i materiałowe (współpraca z producentami materiałów budowlanych gwarantująca fachową i profesjonalną pomoc),  ekspertyzy i opinie techniczne. 

BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

projektów opracowanych indywidualnie,

adaptacji projektów typowych,

projektów przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub modernizacji istniejących budynków, 

projekty obiektów użyteczności publicznej (administracyjnych, oświatowych, handlowo-usługowych, biurowych, gastronomicznych, sportowo-rekreacyjnych, ochrony zdrowia), 

kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, inwentaryzacji budowlanych,

dopełnienie formalności i uzgodnień zawiązanych z projektowanym budynkiem aż do uzyskania pozwolenia na budowę,

opracowanie projektów branżowych.

BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

kompleksowe projekty budowlane dla budownictwa przemysłowego,

opracowanie projektów technologicznych,

opracowanie projektów na zmianę sposobu użytkowania,

opracowanie projektów konstrukcyjnych i wykonawczych,

opracowanie projektów branżowych.

BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO

kompleksowe projekty budowlane budowy chodników, parkingów, dróg,

projekty zjazdów indywidualnych (z drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej, wewnętrznej),

projekty zjazdów z dróg publicznych (z drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej, wewnętrznej (do punktów handlowych i usługowych)),

projekty organizacji ruchu na czas budowy zjazdów, oraz dla wszystkich prac związanych z zajęciem pasa drogowego,

projekty układu komunikacyjnego dla osiedla mieszkaniowego, centrum handlowego,

projekt ukształtowania terenu (bilans robót ziemnych).

INSTALACJI BUDOWLANYCH

w branży z zakresu sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych

sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowych i gazowych,

instalacji wodno-kanalizacyjnych,

instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej,

instalacji gazowych,

kotłowni gazowych, olejowych oraz na paliwa stałe,

instalacji pomp ciepła,

węzłów cieplnych,

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

przydomowych oczyszczalni ścieków,

operatów wodnoprawnych,

kompleksowych projektów instalacji sanitarnych dla obiektów budowlanych.

w branży z zakresu sieci i instalacji elektrycznych

sieci i instalacji nN, SN,

przyłączy elektroenergetycznych,

kompleksowych projektów instalacji elektrycznych dla obiektów budowlanych.

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

kompleksowe opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla inwestycji budowlanych,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

opracowanie kosztorysów robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o dostarczony przedmiar robót bądź dokumentacje techniczną.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH

kierownictwo budowy,

nadzór inwestorski,

nadzór autorski nad realizacją inwestycji,

zarządzanie budową oraz grupami budowlanymi,

reprezentowanie inwestora w zakresie wszelkich spraw związanych z inwestycją budowlaną.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ

przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych,

prowadzenie Książek obiektów budowlanych,

kontroli przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, kominów wolno stojących i przemysłowych oraz kominów lub przewodów kominowych w których ciąg kominowych jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych

operaty wodno-prawne oraz decyzje środowiskowe,

wykonywanie ocen i opinii technicznych oraz ekspertyz budowlanych,

wykonywanie charakterystyk energetycznych oraz audytów energetycznych,

reprezentowanie inwestora w zakresie wszelkich spraw związanych z inwestycją budowlaną,

To już zrealizowaliśmy

Realizacje pojawią się wkrótce.